Privacybeleid

Wie ben ik

Mijn naam is Skylar en ik beheer deze website. Ik respecteer de privacy van de bezoekers van deze website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met mijn bezoekers heb ik ervoor gekozen om een privacyverklaring op de website te plaatsen met het beleid van deze site. Het doel ervan alsook de mogelijkheden is om de rechten van mijn bezoekers zo goed mogelijk te kunnen bewaken.

Voor alle invullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de autoriteit persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl). De huidige versie van de privacy verklaring is de enige die van toepassing is. Het staat mij vrij om deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen wanneer ik dit nodig acht.

1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “de website” of “mijn website” genoemd) www.royaille.nl.
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “de beheerder”) Skylar woonachtig in Nederland.

2 – Toegang en content van de website
Toegang tot de website en het gebruik daarvan is strikt persoonlijk. U zult de website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen. In het bijzonder het gebruik van elektronische aanbiedingen.
Alle teksten, afbeeldingen, commentaren, illustraties, filmpjes, animatie(plaatjes), geluiden alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en in het algemeen alle onderdelen die op mijn site zijn gebruikt zijn bestemd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook zijn van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

3 – Beheer website en verantwoordelijkheden
Voor goed beheer van deze website kan de beheerder op elk moment de volgende acties uitvoeren:

 • Informatie verwijderen die het functioneren van de website kan vestoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd met internet etiquette.
 • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates en verbeteringen uit te voeren.
 • Toegang tot de website of onderdelen daarvan schorsen, onderbreken en/of beperken aan een bepaalde categorie bezoekers.
 • Het gebruik inzetten van technische applicaties van derden om veiligheid op deze website te waarborgen, daarbij het registreren van IP adressen die bepaalde handelingen uitvoeren die als verdacht worden aangemerkt.

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid, u dient dan ook zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op het internet raadpleegt en ingeeft.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden uitgevoerd:

 • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet.
 • Vanwege het aanklikken van afbeeldingen linkjes of andere content op het internet inclusief deze website.
 • Vanwege het schenden van de voorwaarden van mijn privacy policy.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van deze website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

4 – Verzamelen, verwerking en rechten gegevens
Uw gegevens worden (mogelijk) verzameld door de beheerder via applicaties van derden. Onder persoonsgegevens worden verstaan: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, browser, IP-adres, locatiegegevens en zal hoofdzakelijk worden gebruikt voor het onderhouden en beschermen van de beveiliging van deze website.

U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die worden ingegeven op contactformulieren en/of onder artikelen. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

In het geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker word verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze ten alle tijden aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacy verklaring zullen vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze in de wet is bepaald.

Op grond van artikel 13 lid 2 sub B EU AVG heeft eenieder recht op inzage en rectificatie of wissing van zijn of haar persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken op het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met mij via info@royaille.nl of via het contactformulier op de website.

Het verzoek zal binnen 1 maand  in behandeling worden genomen. U krijgt antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de aanvraag is het mogelijk dat ik u vraag aanvullende documenten ter identificatie in te dienen. Bij geen gehoor binnen 1 maand ziet u automatisch af van uw bezwaar en begint een eventuele aanvraag opnieuw tenzij anders overeengekomen.

5 – Commerciële aanbiedingen
U krijgt geen commerciële aanbiedingen van de beheerder of derden op deze website. Wel ziet u mogelijk verwijzingen naar andere commerciële websites die producten verkopen die worden aanbevolen op deze website.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook iedere daad die mogelijk inbreuk heeft op de persoonlijke levenssfeer van die persoon/personen. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Wel word het op prijs zeer gesteld deze informatie via info@royaille.nl of via het contactformulier aan de beheerder door te geven zodat stappen kunnen worden ondernomen door de beheerder.

11 – Cookies
Definitie van een cookie: Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan de website als bezoeker kunt worden herkend. Op deze manier kan de website worden ingesteld om bijvoorbeeld inloggen te vergemakkelijken.

Cookies die u op mijn website mogelijk tegen komt:

 • Functionele cookies: Sessie en inlog cookies voor het bijhouden van sessie en inlog informatie.
 • Geanonimiseerde analytische cookies: Om inzage te krijgen in het bezoek aantal van mijn website word er informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen opgeslagen. Op deze wijze kan de informatievoorziening beter worden afgesteld op de behoeften van de bezoekers van deze website. Ik kan niet zien wie de website bezoekt of vanaf welke pc dit bezoek plaatsvind.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke of derden op uw apparatuur worden geplaatst. Voor meer informatie over het gebruik, beheer en verwijdering van cookies kunt u terecht bij de autoriteit persoonsgegevens. Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/internet-slimme-apparaten/cookies

 12 – Beeldmateriaal
Aan al het beeldmateriaal op deze website en op aangekoppelde applicaties (zoals bijvoorbeeld social media) kunnen geen rechten worden ontleend.

13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u zich richten tot Skylar, info@royaille.nl of via het contactformulier.